İdea proje tarafından hazırlanan makale, haber vb. içerikler.

yeşil mutabakata uyum

YEŞİL MUTABAKATA UYUM KAPSAMINDAKİ AR-GE KONULARI

1760’lı yıllarda İngiltere’de başlayan sanayi devrimi, insanların yaşam koşullarını iyileştirmesi ve refah seviyesini arttırmasının yanı sıra maalesef ki sera gazı salımı, fosil yakıt tüketimi, kontrolsüz üretim gibi sanayi kaynaklı çevre sorunlarıyla beraber iklim krizine yol açmıştır. Tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgını, sel felaketleri ve yangınlar iklim değişikliğinde sınıra gelindiğini göstermiş ve sağlık, güvenlik, tarım, ekonomi…

kişisel verilerin korunması

KVK NOKTASINDA EN ÖNEMLİ KONU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAKTIR

2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddesine “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen…

ISO 9001

FİKRİNİZ İDEA İLE PROJE OLSUN!

İdea Proje Danışmanlık Eş Genel Müdürü Gülşah Bakırlı ile “Kalite Yönetimi” konusuna değindik. Bakırlı, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri ve kurumlara faydalarını Hizmetix için anlattı. İdea Proje’den bize bahseder misiniz? Faaliyet alanlarınız nelerdir? 2009 yılından beri sektörde profesyonel olarak çalışan teknik kadro tarafından kurulan İdea Arge Proje Danışmanlık ve Yönetim Sistemleri Limited Şirketi, firmaların ulusal…

ticarileşme izleme süreci

TÜBİTAK TİCARİLEŞMEYİ DE İZLEMEYE BAŞLIYOR

Ar-Ge çalışmaları, KOBİ’lerin ekonomilerini güçlendirmelerinin anahtarıdır. Bu nedenle dünya çapında tüm işletmeler Ar-Ge çalışmalarını ticarileştirmeye çalışmaktadır. Ticarileşme oranı aynı zamanda devletin Ar-Ge projelerine sağladığı desteklerin etkinliğini gösteren bir ölçüttür. Ar-Ge çalışmaları sonucu elde edilen katma değerli ürünlerin prototip aşamasında kalmayıp seri üretime geçilerek pazara sunulması, bilginin ekonomik değere dönüşerek firmanıza ve ülkemize kazandırılması açısından çok…

tubitak 1507

İLK AR-GE PROJENİZ İÇİN TÜBİTAK DESTEĞİ

Diyelim ki bir KOBİ’siniz ve dünyada olmayan bir ürün geliştirme fikriniz mi var veya bir ithal ürünün yerini alabilecek bir ürün tasarlayarak Türkiye’nin ithalat pazarındaki payını ihracata çevirmeyi mi düşünüyorsunuz, ya da maliyet düşüren, kalite yükselten yeni bir yöntem üzerine ön çalışmalar mı yapıyorsunuz? O zaman hibe alabileceğiniz bir Ar-Ge projesine sahipsiniz demektir ve TÜBİTAK’ta…

Sipariş Ar-Ge

Ar-Ge Siparişi Vermek İster Misiniz?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırmasına göre Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2018’de %1,03’ten 2019’da %1,06’ya yükselmiştir. OECD ülkelerinin 2019’daki %2,5’lik ortalaması ise ülkemizde Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerekliliğini kanıtlar niteliktedir. Ar-Ge çalışmalarına yapılan yatırımın yanı sıra bu yatırımdan alınan geri dönüşün firmamıza ve ülkemize yaptığı katkı, yani…

hibe indirim ve teşvik

Türkiye’de Ar-Ge Yapmak İsteyen Firmalara Sağlanan Hibe, İndirim ve Teşvikler

Globalleşen dünya ekonomisinde rekabetin şekli ve yönü değişerek, emek yoğun sermayeye dayalı bir sistemden bilgiye dayalı bir sisteme geçiş olmuştur. Rekabetin ötesinde, piyasada sadece var olabilmek için sürekli olarak yeni ürün ve teknoloji geliştirmek elzem hale gelmiştir. Hızla gelişen bu koşullara adapte olmak ve bilim ve teknoloji dünyasında yer almak, Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) faaliyetleri…